BEBERAPA KEUTAMAAN BULAN SUCI RAMADHAN
●  Ramadhan adalah Bulan Diturunkannya Al
Qur’an sebagai pedoman hidup Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman : Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran,
1.Sebagai petunjuk bagi sekalian manusia dan
2.Sebagai keterangan-kete rangan yang menjelaskan petunjuk itu dan
3.Sebagai perbezaan antara yang benar (Haq) dengan
yang salah (Bathil (Surah Al-Baqarah 2: Ayat 185) 

2 ● Setan Dibelenggu,Pint u Neraka Ditutup dan Pintu Surga Dibuka Ketika Ramadhan Tiba Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ٌَْﺝ ﺍ ُﺓﺎَﻯِﺛَﺃ ِﺫَﺫّْﺰُﻓ ﺐََِﻋ َﺱ َﺀﺐَﺟ ﺍَﺭِﺇ
ٌَّﺵ ﺍ ِﺩَﺬِّﻔُﺻَﻭ ِﺲٌَّٕﺑ ﺍ ُﺓﺎَﻯِﺛَﺃ ِﺬٍَِّﻣ ُﻍَﻭ َِّٕﺥ
ُﻦﻴِﻄَُﺑ ”Apabila Ramadhan tiba, pintu surga dibuka, pintu
neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu.” (HR.
Muslim). 

3 ● Terdapat Malam yang Penuh Kemuliaan
Pada bulan ramadhan terdapat suatu malam yang lebih
baik dari seribu bulan yaitu lailatul qadar (malam
kemuliaan). Pada malam inilah saat diturunkannya Al
Qur’anul Karim. Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman:
”Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Al
Quran) pada lailatul qadar (malam kemuliaan). Dan
tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam
kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan.” (QS. Al
Qadr: 1-3). Dan Allah Ta’ala juga berfirman maksudnya,
”Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu
malam yang diberkahi dan sesungguhnya Kami-lah
yang memberi peringatan.”(QS .Ad Dukhan: 3). Ibnu ‘Abbas, Qotadah dan Mujahid mengatakan
bahwa malam yang diberkahi tersebut adalah malam
lailatul qadar. (Lihat Ruhul Ma’ani, 18/423) 

4 ● Bulan Ramadhan adalah Salah Satu Waktu
Dikabulkannya Do’a
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda,”Sesun gguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di
bulan Ramadhan dan setiap muslim apabila dia
memanjatkan do’a, maka akan dikabulkan.” (HR. Al
Bazaar sebagaimana dalam Mujma’ul Zawaid dan Al
Haytsami mengatakan periwayatnya tsiqoh/
terpercaya) .


 KEUTAMAAN PUASA DI BULAN RAMADHAN 


Saudaraku yang dikasihi adapun antara lain beberapa

keutamaan orang yang berpuasa 


1. ► Menjadikan kita sebagai hamba Allah yang
bertaqwa
Firman Allah yang bermaksud: “ Wahai orang-orang
yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan ke atas umat-umat yang
sebelum kamu, semoga kamu menjadi orang-orang yang bertaqwa. “ - (Surah Al-Baqarah: 183) 
2. ►Orang yang Berpuasa akan Mendapatkan Pahala
yang sangat besar
Allah-lah yang akan memberikan balasannya. Dalam
hadits qudsi Allah berfirman : َﺐِﺘُﻛ َّﻻِﺇ َﻡَﺩﺁ ُﻦْﺑﺍ ﺎَﻬَﻠِﻤَﻋ ٍﺔَﻨَﺴَﺣ ْﻥ
ِﺔَﺋﺎِﻣ ِﻊْﺒَﺳ ﻰَﻟِﺇ ٍﺕﺎَﻨَﺴَﺣ ُﺮْﺸَﻋ ُﻪَﻟ
ُﻪﻠﻟﺍ َﻝﺎَﻗ ٍﻒْﻌِﺿ U َﻡﺎَﻴِّﺼﻟﺍ َّﻻِﺇ ﻩﺍﻭﺭ ِﻪِﺑ ﻱِﺰْﺟَﺃ ﺎَﻧَﺃَﻭ ﻲِﻟ ُﻪَّﻧِﺈَﻓ
ﻲﺋﺎﺴﻨﻟﺍ “Tidaklah seorang anak Adam melakukan suatu
amalan kebaikan, kecuali akan dituliskan baginya
sepuluh hingga tujuh ratus kali lipat (pahala) kebaikan.
Allah berfirman : “Kecuali puasa maka sungguh puasa
adalah untuk-Ku dan Aku yang menentukan ganjaran
(pahala)nya” (HR. An Nasaa’i) 
3. ►Orang yang Berpuasa akan Mendapatkan Dua
Kegembiraan
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :
ِﻥﺎَﺘــَﺣْﺮَﻓ ِﻢِﺋﺎــَّﺼﻠِﻟ
ﺍَﺫِﺇَﻭ َﺡِﺮَﻓ َﺮَﻄْﻓَﺃ ﺍَﺫِﺇ ﺎَﻤُﻬُﺣَﺮْﻔَﻳ
ﻩﺍﻭﺭ ُﻪــَّـــﺑَﺭ َﻲِﻘَﻟ ﻢﻠﺴﻣ ﻭ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ
“Bagi orang yang berpuasa dua kegembiraan,
kegembiraan ketika ia berbuka serta kegembiraan
ketika ia menemui Rabbnya” (HR. Bukhari dan Muslim) 
4. ►Bau Mulut Orang yang Bepuasa Lebih Harum
daripada Bau Minyak Kasturi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :
ُﺐَﻴــْﻃَﺃ ِﻢِﺋﺎَّﺼﻟﺍ ِﻢَﻓ ُﻑﻮُﻠُﺨَﻟ
ِﺢـْـﻳِﺭ ْﻦِﻣ ﻰَﻟﺎَﻌَﺗ ِﻪﻠﻟﺍ َﺪْﻨِﻋ
ﻢﻠﺴﻣ ﻭ ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ِﻚْﺴِﻤْﻟﺍ
“Dan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di
sisi Allah dari pada aroma misk (minyak wangi)” (HR. Bukhari dan Muslim) 
5. ► Puasa sebagai Pengampunan dosa
Seorang hamba yang berpuasa dan melakukan amal
ibadah lainnya karena iman dan mengharap ridha Allah
maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diam-puni
oleh Allah . Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata
bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :
ﺎًﻧﺎَﻤﻳِﺇ َﻥﺎَﻀَﻣَﺭ َﻡﺎَﺻ ْﻦَﻣ ﺎًــﺑﺎَﺴِﺘْﺣﺍَﻭ ﺎَﻣ ُﻪَﻟ َﺮِﻔُﻏ
ﻱﺭﺎﺨﺒﻟﺍ ﻩﺍﻭﺭ ِﻪِﺒْﻧَﺫ ْﻦِﻣ َﻡَّﺪَﻘَﺗ
ﻢﻠﺴﻣ ﻭ
“Barang siapa yang berpuasa Ramadhan karena iman
dan mengharap ridha Allah, diampuni dosa-dosa nya
yang telah lalu” (HR. Bukhari dan Muslim) 
6. ►Puasa adalah Perisai dari api Neraka.
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
”Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang
hamba dari api neraka.” (HR. Ahmad dan Baihaqi,
dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shohihul
Jami’) 
7. ► Puasa akan Memberikan Syafa’at bagi Orang
yang Menjalankannya
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
”Puasa dan Al Qur’an itu akan memberikan
syafa’at kepada seorang hamba pada hari kiamat
nanti. Puasa akan berkata, ’Wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat,
karenanya perkenankan aku untuk memberikan
syafa’at kepadanya’. Dan Al Qur’an pula berkata,
’Saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari,
karenanya perkenankan aku untuk memberi syafa’at
kepadanya.’ Beliau bersabda, ’Maka syafa’at keduanya diperkenankan.’ “ (HR. Ahmad, Hakim, Thabrani, periwayatnya shahih sebagaimana dikatakan
oleh Al Haytsami dalam Majma’ Zawaid) 
8. ► Bagi Orang yang Berpuasa akan Disediakan Ar
Rayyan
Sahl bin Sa’d radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
”Sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang
bernama Ar-Royyaan. Pada hari kiamat orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu
tersebut dan tidak ada seorang pun yang masuk
melalui pintu tersebut kecuali mereka. Dikatakan
kepada mereka, ’Di mana orang-orang yang
berpuasa?’ Maka orang-orang yang berpuasa pun
berdiri dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Jika mereka sudah
masuk, pintu tersebut ditutup dan tidak ada lagi
seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut” (HR.
Bukhari dan Muslim) Saudara dan saudariku demikianlah serba sedikit
tentang keutamaan bulan Ramadhan dan puasa di
bulan Ramadhan semogalah dengan sedikit info ini
bermanfaat buat kita semua aamiin Izinkanlah penulis
mengakhiri dengan sepotong doa Yaa Allah sampaikanlah kami semua di bulan suci
Ramadhan yang dipenuhi dengan Rahmat dan
pengampunan-Mu aamiin Yaa Rabbal alamiin.

Source : M Jo Heart Masyhuri

0 Response to "BEBERAPA KEUTAMAAN BULAN SUCI RAMADHAN"

Posting Komentar